یه سری چیزا هست که به یه سری کسا میشه گفت که اون یه سری چیزا رو " تجربش" کرده باشن .

یه سری طرز فکرا هست که میشه با یه سری کسایی گفت که بتونن اون یه سری طرز فکرا رو ، فکر کنن .

یه سری احساسا هست که به یه سری کسایی میشه داشت که نتونن اون احساسا رو حس کنن امما یه سری احساسا هست که به یه سری کسایی میشه داشت که بتونن اون احساسا رو حس کنن .

یه سری چیزا هست که ارادی پیش میاد .

یه سری چیزا هست که غیر ارادی پیش میاد .

امما یه سری چیزا هست که همیشه هست مثلن قانون کارما .