این شعرم هیچوقت تاریخ مصرف نداره !

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد

.....

یا شاید شعر هیچوقت تاریخ مصرف نداره . نداره .

چه خوب !