باد هم بوزد ، فایده ندارد ... دلتنگی ها جا خوش کرده اند ... بماند که تو چه میشناسی دلتنگی را ... بماند ... بماند که حرفهایشان ساختگیست ، داستان ، از این سوء تفاهمها ، بماند ... بماند آب هم بنوشی ، میگویند داشت مرغ بریان با کوبیده ی اضافه میخورد ... بماند تیتر اول روزنامه ها، عکسهای برگزیده ی دنیا ، برگزیدگان خدا ، وعده ی ظهور ، بماند ...  خط اول نامه ات را خواندم ، بماند :

Aujourd'hui ma mere est mort ou peut etre hier ... je ne sais pas

..........