به جان خودم ارزش اين همه سخت گيری ندارد . تا بوده همين متعادل نبودنها بوده ...

! photo by me