اينجا ايران ، اينجا عشق ، اينجا بوی گند وطن ...!

اينجا من ، اينجا ما ، اينجا فکر ، اينجا لعنت به امنيت ...

اينجا من ، اينجا ايران ، اينجا اسلام ناب محمدی ...

اينجا مثلن قرآن ، مثلن کلام الله ..!

اينجا عدالت ، قانون ، قانون : چرت ، پرت ، چرت ...

غرب رفتن ، هرچقدر هم مشکلات داشته باشد ، ولی يکی از بزرگترين معناها را خوب می آموزاند : امنيت !

اينجا من ، اينجا ما ، اينجا حرف : زندان ، زندان ...

اينجا غرور من فقط به گذشته ، اينجا من ، اينجا حال ، اينجا زمان < حال > ...

اينجا من ، اينجا ايران ، اينجا بوی گند وطن حالم را دارد به هم ميزند ...

اگر وقت شد ، روی اين شماره ها يه کليک کن .

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

بس کنم ديگر ... باقيش بماند ...