چی بگم ؟ ... میدونم که خیلی حرف دارم ، اما نمیشه ... نمیدونم ... چرا نمیان حرفام ... انگار" راست " میترسه بیاد روی کاغذ کنار این همه " دروغ " بشینه ، شاید حس تنهایی ، حس نبودن یه همدل ، نمیدونم ، یه چیزی تو همین مایه ها میترسونتش ... نمیدونم حسم چیه ، تا حالا این نوعش نیومده بود سراغم ، فقط میدونم یه چیز گندس ... نمیدونم ... میخوام منفجر شم یا بترکم یا بشکنم یا ترک بخورم ... نمیدونم ... فقط یه چیز گنده ای دلم میخواد ... یه چیز آرامش بخش ... قرص مسکن نه ... یه چیز خیلی قویتر ... نمیدونم ... انگار قاطی کردم ... اون که از خواب شبم ، اینم که از بیداری ... یعنی چیکار کنم ؟ ... چرا آدم انقدر دنبال جاودانگی میگرده ؟ ... انگار یه کم ترسو شدم ... نه ... یه خورده بیشتر از یه کم ... قلبم خیلی میترسه ... دلم برا قلبم میسوزه ... خب ... چی کار میتونم واسش بکنم ؟ ... نمیدونم ... اه ... چقدر من خنگم ... چرا هیچی نمیدونم ... میخوام گریه کنم ... اما بعد از گریه اون حس لعنتی که دوباره اومد ... دوباره که برگشتم عقب ... انقدر خودمو ساختم ، فکر کردم قوی شدم ... دیدی اشتباه بود ... اشکام جواب نمیدن ... واسه این احساسم انگار یه جورایی ضعیفن ... کم میان ... میخوام از تموم بدنم اشک بیاد ... شاید اونوقت آروم شم ... اما نمیاد ... منم چه چیزایی میخواما ... نمیدونم چه مرگیم شده ... حالت تهوع دارم ، میخوام بشم استفراغ ، بیام بالا ... چیه بچه ننه ... حتما داری میگی اه ... من میخوام مچاله شم ... میفهمی ؟ ... دیوونه نشدم ... میفهمم ...اونی که اسمشو گذاشتی عقل سر جاشه ... ببین ... شعر میگم ...

...............

مرا بخوان ... به پاس آن صدای پاک که میرهاندت تو را

مرا بخوان ...

مرا بخوان به شاهراه عشق ناب ... به آسمان چون سراب ...

مرا بخوان ...

مرا بخوان ... به اشکهای بی کران و گریه های بی زیان ...

مرا بخوان ...

مرا بخوان ... به نامهای بیگناه و قصه های پر ز آه ...

مرا بخوان ...

مرا بخوان ... مرا ز مستی شراب ... ز نور سرد آفتاب ...

مرا بخوان ...

سپس ز خود و ز این جهان چون خزان مرا بران ...

...............

حمید مصدق ...

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟

آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی میشنوی روی تو را کاشکی می دیدم

شانه بالا زدنت را -بی قید -

و تکان دادن دستت که -مهم نیست زیاد -

و تکان دادن سر را که -عجیب! عاقبت مرد . افسوس -کاشکی میدیدم ...

...............