بايد يه مرگيم بشه !

اين چند روز خيلی بد بود ..

احمقانه ی بيخودی نوشتم برای خودمها .  اشکالی ندارد ولی ! چه ميدانم

کاش يه مرگيم بشه پس ...