یک قبرستان میکشیم ، از اینجا تا آن سر دنیا ، تو میشوی غسال ، من میشوم غسالة .

یادت هست چقدر قول و قرار تنوع گذاشته بودیم ؟ بیا ! این اولیش .

 

پ.ن :آژانسهای مسافرتی هم قدیمی شده اند ها !  چرا کسی تور فلسطین نمیگذارد ؟