از خودم خجالت میکشم !

...

کللن از خودم خجالت میکشم .

متاسفم آتوسا !

کللن متاسفم .پ.ن : کللن دوستم دارم ! 

پ.ن .۲ : یاد شاملو بخیر .

پ.ن.۳ : یاد خیلی چیزها بخیر .

پ.ن.۴ : کللن چقدر گرم شده .

پ.ن.۵ : کللن گرمای خورشید مغزم را داغ کرده .

پ.ن.۶ : یادم نرود مغز چقدر با ذهن فرق دارد .

پ.ن.۷: کللن جسم بر ذهن اثر دارد از نوع شدید و بالعکس .

پ.ن.۸ : استقرا دوست دارم  .

پ.ن.۹ : از تکرار بعضی جمله ها خسته شدم مثلن من ج..نده نیستم !

پ.ن.۱۰ : خب بعضیها نمیفهمند .

پ.ن.۱۱ :  استقرا را دوست دارم ؟

پ.ن.۱۲ : بین پ.ن های بالایی ارتباط منطقی برقرار کرده ام . برای اطلاعات بیشتر : عرفان و منطق : برتراند راسل !