حرکتی شده . میلیونها مولکول جابجا شده اند . من از اونجا اومدم اینجا ، یا از اینجا رفتم اونجا . کلمه ها یه جورین ! همیشه که نباید انقلاب شود که لای پلکها واقعن باز و بسته شود. تو نمیدانی چرا من توی اتاقم همیشه گل نرگس میکارم ؟گل نارسیس . شیفته ام ! شیفته .