یک سیب کال ِ نه آبدار سهم تمام نبودنهایت . مینویسم : چِشم... میگویی باید لسنینگ تقویت کنیم . به آسمان هم که نگاه میکنم اوج شکوه مهاجرت پرنده ها را همان با هم بودنشان میبینم . مینویسم : تنها ... میگویی راستی چه خبر از مستراح گرافی . دلم گریه نمیخواهد . زار زدن مال وقتیست که هنوز امیدی باشد ...