یه چیزی گمه .

یه چیزی واقعن کمه .

یه چیزی تو تموم وجود نارسم گمه .

یه چیزی ته تموم اعتقادای نیمه کارم کمه .

چیزای بیخودی زیاده .

چیزای به درد نخور خیلی زیاده .

یه چیز راستکی ولی واقعن گمه ، واقعن کمه ، واقعن ...