نه تو دکتری ، نه من مریض .

یعنی چرا ها ...

تو دکتری ، من مریض .

فقط نه من میدونم تو دکتری ، نه تو میدونی من مریض .