ولی ...! چی میشه
اگه سبزه سبز نشه؟
اونوقت چی میشه؟
خب، اگه ، سبزه سبز نشه ، شاید تو گریه کنی ،
و زمین از اشکای چشمت خیس بشه ،
و مثل عشق من و تو ، سبزه دوباره سبز بشه ،
آره ، سبزه دوباره سبز میشه .
ولی ! اگه دیگه دوستت نداشته باشم ؟
اون وقت چی میشه ؟
شل سیلوراستاین