چرا توقف کنم ؟

همکاری حروف سربی بیهوده است .

همکاری حروف سربی اندیشه ی حقیر را نجات نخواهد داد .

من از سلاله ی درختانم

تنفس هوای مانده ملولم میکند

پرنده ای که مرده بود به من یاد داد که پرواز را به خاطر بسپارم

نهایت تمامی نیروها پیوستن است ، پیوستن

به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور

طبیعیست که آسیابهای بادی میپوسند

چرا توقف کنم ؟

من از عناصر چهارگانه اطاعت میکنم

و کار تدوین نظامنامه ی قلبم

کار حکومت محلی کوران نیست ....

فروغ

.........

چه حال عجیبی دارم ...