کللن خیلیا میگن باید جویده حرف زد . اما منظورشون این نیست که کل لقمه رو بجو ، همونو نشون بده . نه . میگن یه جاهاییشو قورت بده . بقیشو با تف بیار بیرون که این یکم یه جوریه .

نوشتن اگه بتونه آدمو خالی كنه خيلی خوبه . اگه بتونه .