پدر خیلی امیدوار است .

پدر ۵۳ سال دارد .

....

پدر ۵۳ سال دارد .

من ۲۲ سالم هنوز نشده ...