همهمه ی مبهم این همه وزوز ...

خسته نمیشوی ؟

خسته نمیشوم ؟

بیا بنشین .

گوش شو ، من زبان میشوم .

زبان شو ، من گوش میشوم .

بیا بازی کنیم .

پنجره را میبندیم . تلفن را قطع میکنیم . موبایل را خاموش . در را قفل میکنیم .

راستش را میدانی ؟

دارم میترکم .

خیلی وقت است ح ر ف نزده ام .