اصلن چه مهم که قصه چه بود .

مهم این بود که قصه از وقتی شروع شد که برف ، از نامعلوم ِ آسمان آمد و من و تو روی زمین راه میرفتیم ..

اصلن چه مهم که قصه چه بود .

مهم این است که نیستی و من از زبان خواندن خسته شده ام !