من دلم میخواد وقتی هردومون خوب ِخوب شیر فهم شدیم که توی این درها و دارها گم شدیم ، شروع کنیم قایم موشک بازی با بقیه ای که هنوز خوب ِ خوب شیر فهم نشدن و انقدر عالی بازی کنیم که عالیتر بفهمن . وقتی اونا هم خوب ِ خوب شیر فهم شدن که گم شدن ، اونوقت سیمز بازی میکنیم .