ولی من

نه جسارت ارشمیدس را دارم که لخت بپرم بیرون از حمام  و بگویم اورکا اورکا

و نه اجازه اش را دارم .

یاچیز خاصی فعلن برای داد زدن نیست

یا اگر هم باشد آدمها انقدر فرق کرده اند که حاضر نیستند بشنوندت

یا انقدر بیزی شده اند که وقت شنیدن ندارند

هرچه باشد و به هردلیل که باشد ، نتیجه یکیست : ناشنیده ماندن

و سرکوب ادامه دارد .

و بدترش اینست که سالهاست درجا میزنیم .

نه قدومی به جلو

نه حتی قدمی به جلو وقتی زمان هرگز پسروی ندارد ...