خاکستری این روزهایم میل میکند به نارنجی ...

... و تو چه میدانی که شب قدر چیست ؟ ...