عکس کللن چیز خوبیه . امما وقتی از خود خود آدما دور میشی چیز فوق العاده خوبیه!