من آدم خوشبختیم . به خاطر تمام دوستای خوبی که دارم ...

به خاطر نازنینترین پدر و مادر دنیا / گلترین برادر و خواهر عزیزم

امروز حس خوبی دارم . به بودنم . فقط خواستم ثبتش کنم . همین !