تا وقتی به کسی آسیبی نرسوندی احساس عذاب وجدان نکن .....

مرسی پانی

من همینو میخواستم یکی یادم بندازه ..

مرسیییییی