با پای پیاده یا سواره

سیگار به لب یا بی تعلق به دود کردن 

چه فرقی میکند وقتی فرهاد بخواند یا تیمبرلیک

یا اهالی کوچه سالسا برقصند یا ضجه کنند

انسان در محیط ساخته میشود

هزار بار بیشتر از ژنتیک و

و این بود آن کمبودی که من حس کردم

و تازه منِ من خواست شروع شود

و تازه پارادوکس شروع شد

و مغز کوچک من توان آن همه کیفیت و کمیت را نداشت

و تازه پارادوکسها آغاز شد

پدر سیاست را با وضوح تشریح میکرد

و ویسکی را هی پر و خالی میکرد

و من در فکر این بودم که آدمها واقعن همه شان درست میگویند

این شروع بدبختی بود آنطور که دوستهایم میگویند

و شروع خوشبختی آنطور که من فکر میکردم

و من از اینجا شروع شدم . دقیقن از همینجا ...