اکران فیلم سنتوری

 میتونست به فجاعت اکران فیلم پرسپولیس باشه ،

 یه گناه بزرگ ،

نشون دادن اون چیزی که هست ،

نشون دادن واقعیت .