به نام اون
با توجه به تفاوت زندگی در ایران و سوئد زمانی که مونث هستید و مطالعات مدیریتی کیفیتی در دانشگاه و ارتاباط همه ی امور به هم و شنیدن اخبار واصله از بی بی سی هرروز معقوله ای که شدیدن مشغولم نموده است بحث منطقی بررسی زن میباشد ! بدون هر کس شعر فمینیستی و شعارهای مربوطه . لذا در این فرصت تا زمان بازگشتم به ایران روی این معقوله مطالعه خواهم نمود و درینجا مطالعات را به صورت منطقی ثبت مینمایم .

نقطه .