وبلاگ نه !

دو تا گوش میخواستم همینجا .

نه از توی چت و تلفن .

که پرش کنم .

که نیست !

پس میرم

سراغ قلم و کاغذ

شاید یه اثر هنری خلق شد!

کسی چه میدونه !