باريکللا به داداش کوچولوی خودم ، ميدونی چقدر خوشحالم کردی ؟ خيلی دوستت دارم ، خيلی