من ،

دارم خودم را نه کشف ، که ،اختراع میکنم

و

این

خیلی هیجان انگیز است .

گاهی خودم هم شاخ در میآورم !