صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن       دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب       ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد       گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند       زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم       با ما به جام باده صافی خطاب کن

 

{حافظ}