یک

و او بود و من بودم و همه بودیم و بعضیها نبودند ولی بودند و بعضیها بودند ولی نبودند و او بود و همه بودیم ... اشتراک از این قشنگتر دیده بودی ؟ ...

دو

عرفان و مذهب و فلسفه و علم ... صوفی گری شرقی ... کلیسا و کنیسه و سقاخانه .. مسجدهای شیعی وسننی .. قرآن و تورات و انجیل و اوستا .. سقراط و افلاطون و ضیافت عشق تا ابوعلی سینا ، کانت ، شوپنهاور .. فیزیک و شیمی و ریاضی ... این همه وسیله ، این همه ابزار .. و هدف ؟ ... هدف ...  سبحان الله .. سبحان الله ... خاک مقدس کجاست .. باید سجده کنم .. دیگر .. باید .. سجده کنم ..

سه

بارانی روزهای رمضان و سپتامبر و شهریور .. استکهلم .. تو ای پری کجایی ؟ که رخ نمینمایی ؟ ...

چهار

آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین

آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست

حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس

روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست*

پنج

در این جو دل چو دولاب خرابست       که هر سویی که گردد پیشش آبست

 شش

بارانی روزهای رمضان و سپتامبر و شهریور .. استکهلم ..