نچ .

حرف جدیدی ندارم .

اوناییشو که میخوام بگم که قبلنا گفتن .

اوناییشم که نمیخوام بگم که نمیخوام .

جل الخالق موجود پدرسگیه آدمیزاد .

این همه توانایی داره .

بعد میاد ...ه میزنه به دنیا .

من سعی میکنم ..هاشو نبینما

اما واقعیت اینه که

به صورت ملسی ...ه خورده شده .

حقیقتو ولی نمیدونم چیه هنوز .