هفت روز هفته ها ... میآیند و میروند .. بستگی دارد مبدا را کجا بگذاری .. از دوشنبه تا یکشنبه ی بعد : اینجا .. از شنبه تا جمعه ی بعد آنجا .. اصلن .. بستگی دارد مبدا بگذاری یا نگذاری ... از این دوشنبه .. تا آن یکشنبه ..

این خوبه.

برای من ..

از فردا ..

دوشنبه .

به نام خدا ، شروع میکنم ...

...........