خدای انتزاعیم ، انتزاعی تر میشود ..

خدای انتزاعی ترم ، خیلی انتزاعی تر میشود ..

میخواهم بگیرمش ..

سر میخورد ..

 مثل وقتی میخواهی با چنگال ، آب بخوری ...