در این نقطه از زمان

من

با تمام ضعفهایم مواجه شده

و

تازه از ضربت سیلی اومده بیرون

.

من بسیار متفکره این روزا

.