خدا نیست این نزدیکیها

که بودنم را تبریکش بگویم

و در گوشش چند کلمه ای هم نجوا بزنم

 قابلیتهای اثرگذاری

و زندگی اجتماعی آدمها ، چقدر متاثر از این قابلیتهای تاثیرگذاریهاست

و این مهمترین چکیده ی ٣۶۵ روز گذشته ام بود

با یک عالمه خرده چیز دیگر ..

دوستانی بهتر از آب روان و چیزی که همین نزدیکیست ، لای این شببوها ...