دقیقن هدف زندگی رو که بذارم گذران روزهای حال ، با یک نگاه دزدکی به آینده و گهگاهی هم نگاهی دزدکی تر به گذشته ، برآیندش میشود این روزهای خوب امروز .

این روزهای خوب امروز ، این سفرها ، این بودنها .. آرزوهای روزهای دیروز ، محقق میشوند و توی دست و قلبم میلغزند .

و این ، خود خود خوشبختیست ..

٢٩ دی ٨٧