سرم بین دستهایم گیر کرده بود و داریوش میخواند

ساعت ۶ بود

بعد شد ٩

و من انتزاع زمان رو به چشم دیدم ....