در شهرهای کوچک ،

چه باغهای بزرگی ،

چه سروهای بلندی ،

چه روحهای ساده و معصومیست ...

. حمید مصدق .