این مولانا چه میکنه با من

.

این ادبیاتش چه میکنه با من

.

چه رزونانسی ایجاد کرده این حضرت بین من و عشق به این زبان فارسی

.

زنده باد این رزونانس

.