همکاری کن ، همکاری کن .

 من میشم پیانو ، انگشتاتو روم فشار بده .

 میشم گیتار ، بهم چنگ بزن.

میشم سه تار ، زخمه بزن.

میشم ساکسیفون ، فوتم کن ، بادم کن .دم مسیحایی بده .

من از بوی سیگار و قلیون ، خسته شدم .

میشم دفتر نقاشی فیلی ، خط خطیم کن ، با مداد سیاه ، مداد رنگی ، پاستل .

میشم بوم ، با رنگ و روغن رنگم کن .

میشم کاغذ گلاسه ، روم خط بنویس .شعر بنویس .

آویزونم کن به دیوار اتاقت .

تماشام کن .

نگام کن .

میشم چوب ، خراطی کن ، مطاشه گری کن ، بتراش .

گِل میشم ، باهام مجسمه درست کن . شکلم بده ، هرجور که دوست داشتی . هرجور که خواستی .

میشم جام ، پرم کن ، بنوش .

میشم کتاب . بخون . صفحه صفحمو . پا ورقیامو . مقدمو . فهرستمو . هممو .

میشم سی دی . بچپونم تو لپ تاپت .

گوشم کن . باهام برقص . باهام بغض کن . باهام بخون .

من میخوام ، باهم هنرمند شیم .

همکاری کن . همکاری کن .