د ... د ... داری میری ؟

و ... و ... وایسا منم بیام .

س ... س... سیب دوست داری ؟

ت ... ت ... توت فرنگی رو عشقه .

ت ... ت ... توت فرنگی رو عشقه .

د ... د ... دستتو خب بده بهم ...

ا ...ا ... آزادی خوبه ، ولی ..

ر...ر... رنگارنگی خیلی دوست دارم

م ... م ... مرا یار ، مرا غار ، مرا عشق جگرخوار ..

..

زندگی رو سعی کردم ساده بازیش کنم .

ولی سخت شد وقتی اومدی ..

هرچی خواستم بهت بگم " د..و..س..ت..ت..د..ا..ر..م "

نمیدونم چرا نشد .