به مهناز ...

معشوق همیشه پابرجاست .

تکرار نمیشود همه چیز .

عشق سودای شبانست که درازست و قلندر پیدا .