قضاوت آدمها به نظرم

ساده ترین و احمقانه ترین کار دنیاست

با یک< اگر ، آنگاه>

موجودیتی با بینهایت متغیر را

برچسب میزنیم .