باز وقته رفتنه ؟

باز وقته رفتنه !

باز وقت رفتنه .