یا این فرم ... من به جایی میرسد یا نمیرسد .

به هرحال ، هرکسی منحصر به فرد خودش است .

تقلید ، روی من هیچوقت اثر نکرد لعنتی .

ادامه میدهیم !

پیوست ١ : من ، اصولن آدم خوش شانسی بوده ام جز در یک مورد بسیار شخصی که کسی نتوانست کاریش کند !  این یک مورد هم اگر حل شود ، تمام شهر را شیرینی میدهم !

....

به نظرم لازم است در بعضی شرایط برای خودم نامه بنویسم یا برای خودم کادو بخرم . ام پی تری پلیرم گم شده . باید پولهایم را جمع کنم برای تولدم یک آیپاد بخرم .

.....

از فردا باید خدمت مقدسو شروع کنم به مدت یک ماه آموزشی فعلن تا ببینم بعدش میشه معاف کنم یا نه. شوخی موخی در کار نیست . اگر انقدر مرد بودم وسطش و نپیچوندم ، قبل از کادوی تولد ، یک کادوی دیگه هم برام میخرم .

.....