حقیقتن دریافت اولین حقوق خارجی ، خیلی کیف داد .

حیف که عزیزان مادر و پدر و ساراو آرش و دوستها نبودند که شادیم را با شکمشان تقسیم کنم !