من امروز

که تو آینه نگام کردم

دیدم چقدر بزرگ شدم

و این بزرگی

ناراحتم نکرد

!